Facebook

Persónuverndarstefna Framtíðarinnar

1. Um persónuverndarstefnu Framtíðarinnar

Framtíðinni er umhugað um vernd persónuupplýsinga og öryggi þeirra gagna sem fyrirtækið vinnur með. Þessi persónuverndarstefna er sett með vísan til 17. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 13. og 14. gr. persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins nr. 2016/679.

Persónuverndarstefna þessi segir til um hvaða persónuupplýsingum fyrirtækið safnar, hvers vegna, hversu lengi upplýsingarnar verði geymdar, hvert þeim kann að vera miðlað og hvernig öryggi upplýsinganna er tryggt. Stefnt er að því að starfsmenn, viðskiptavinir og allir viðsemjendur séu meðvitaðir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Framtíðin meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Framtíðin meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

2. Ábyrgð

Ábyrgðaraðili er Framtíðin lánafélag, kt. 570220-1440, Síðumúla 24, 108 Reykjavík. Framtíðin er lánafyrirtæki sem veitir viðskiptavinum sínum viðbótarhúsnæðislán og brúarlán auk þess að þjónusta almenn lán og námslán. Framtíðin er skráð í fyrirtækjaskrá, hlutafélagaskrá og firmaskrá. Framtíðin er útibú Kviku banka hf. kt. 540502-2930. Frekari upplýsingar um fyrirtækið má nálgast á heimasíðunni www.framtidin.is. Hægt er að senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið framtidin@framtidin.is.

3. Tegundir persónuupplýsinga

Framtíðin vinnur einkum fjármálaupplýsingar, lýðupplýsingar og almennar tengiliðaupplýsingar í þeim tilgangi að geta veitt viðskiptavinum fyrirtækisins þá þjónustu sem þeir óska eftir. Vinnsla persónuupplýsinga getur verið nauðsynleg á grundvelli samnings við viðskiptavin, ákvæða laga, með samþykki viðskiptavinar eða vegna lögmætra hagsmuna fyrirtækisins.

Rétt er að benda á að viðskiptavini er ávallt valkvætt að veita persónuupplýsingar. Séu upplýsingar ekki veittar kann það þó að hafa áhrif á möguleika Framtíðarinnar til að veita viðskiptavini umbeðna þjónustu.

4. Tilgangur og heimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga

Tilgangur með vinnslu persónuupplýsinga er að veita viðskiptavinum þá þjónustu sem óskað er eftir og fyrirtækið býður upp á. Ef upplýsinga er aflað frá öðrum en einstaklingi sjálfum er það gert samkvæmt umboði hans og upplýst hvaðan upplýsingarnar koma.

5. Varðveislutími upplýsinga

Persónuupplýsingar eru varðveittar á meðan viðskiptasamband varir eða eins lengi og nauðsynlegt er miðað við vinnslu og skilmála samninga, nema þegar lög og reglur kveða á um lengri geymslutíma s.s. ef um er að ræða gögn sem falla undir bókhaldslög eru þau varðveitt í 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. Þegar gögn eru ekki lengur nauðsynleg til að uppfylla samningsbundnar skyldur eða lagaskyldur er þeim eytt.

6. Miðlun persónuupplýsinga 

6.1. Miðlun persónuupplýsinga utan Evrópska efnahagssvæði

Framtíðin mun ekki afhenda persónuupplýsingar nema fyrirtækinu sé skylt samkvæmt lögum að afhenda persónuupplýsingar t.a.m. til eftirlitsstofnana, löggæsluyfirvalda eða annarra aðila sem hafa heimild að lögum til að móttaka umræddar upplýsingar. Þá getur Framtíðinni verið skylt að afhenda persónuupplýsingar ef dómari úrskurðar að skylt sé að veita slíkar upplýsingar fyrir dómi eða hjá lögreglu. Viðskiptavinur getur þó heimilað fyrirtækinu afhendingu persónuupplýsinga um hann. Upplýsingar eru eftir atvikum sendar til vinnsluaðila sem vinnur persónuupplýsingar á vegum Framtíðarinnar eða sinnir tengdum verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins. Þeir sem veita viðtöku upplýsingum um viðskipta og/eða einkamálefni viðskiptavina eru bundnir þagnarskyldu með sama hætti og gildir um starfsmenn fyrirtækisins

Framtíðin notast við þjónustu í Bandaríkjunum, einkum í tengslum við markaðssetningu og samskipti við viðskiptavini, og miðlar því persónuupplýsingum utan EES-svæðisins í þeim tilvikum. Framtíðin ber ábyrgð á því að tryggja viðeigandi verndarráðstafanir séu til staðar við miðlun persónuupplýsinganna svo sem best vernd sé tryggð. Því miðlar félagið aðeins persónuupplýsingum til aðila sem falla undir reglur um friðhelgisskjöld (e. Privacy Shield). 

7. Öryggi persónuupplýsinga

Það hvílir skylda á Framtíðinni að gæta að öryggi þeirra persónuupplýsinga sem fyrirtækið vinnur með. Framtíðin leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Þær öryggisráðstafanir lúta einkum að aðgangsstýringu, fræðslu til starfsmanna og samskiptaöryggi.

8. Réttindi viðskiptavinar

Einstaklingur á rétt á staðfestingu frá Framtíðinni á því hvort unnið sé með persónuupplýsingar um hann og ef svo er til aðgangs að þeim upplýsingum.

Einstaklingur á rétt á að fá tilteknar persónuupplýsingar um sig, sem hann hefur sjálfur látið af hendi, á skipulegu, algengu tölvulesanlegu sniði. Eftir atvikum á einstaklingur rétt á að Framtíðin flytji slíkar upplýsingar til annars ábyrðaraðila sé það tæknilega mögulegt.

Einstaklingur á rétt á að óáreiðanlegar persónuupplýsingar sem varða hann séu leiðréttar og í ákveðnum tilvikum að þeim sé eytt.

Einstaklingur getur andmælt vinnslu persónuupplýsinga í þágu beinnar markaðssetningar og vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna vegna sérstakra aðstæðna er varða hann. Í kjölfar slíkra andmæla verða persónuupplýsingar ekki unnar frekar nema lagaskilyrði til þess séu til staðar.

Þá hefur viðskiptavinur rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar telji hann að vinnsla Framtíðarinnar á persónuupplýsingum hans brjóti gegn gildandi lögum.

Komi fram andmæli viðskiptavinar við vinnslu persónuupplýsinga mun þeirri vinnslu hætt nema unnt sé að sýna fram á lagaskyldu eða lögmæta hagsmuni sem ganga framar hagsmunum viðskiptavinar.

9. Samskiptaupplýsingar

Hægt er að hafa samband við Framtíðina með því að senda póst á netfangið framtidin@framtidin.is, með netspjalli á heimasíðunni www.framtidin.is og í samskiptaþræði á umsóknarvef Framtíðarinnar. Viðskiptavinur getur óskað eftir símtali með tölvupósti á netfangið framtidin@framtidin.is.

Hafa má samband við persónuverndarfulltrúa Framtíðarinnar með því að senda tölvupóst á netfangið personuvernd@framtidin.is.

10. Endurskoðun

Framtíðinni er heimilt að breyta þessari persónuverndarstefnu og bæta við hana hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara. Slíkar breytingar kunna t.d. að vera gerðar til að samræma persónuverndarstefnuna við gildandi lög og reglur er varða persónuvernd hverju sinni. Allar breytingar á stefnunni verða birtar á vefsíðunni www.framtidin.is og þær tilkynntar viðskiptavinum á tryggan hátt, svo sem með skilaboðum í tölvupósti.

Persónuverndarstefna þessi var sett þann 27.6.2018

 

Uppfærð útgáfa samþykkt 17.9.2018

Notendaskilmálar Samþykkja